व्हेन्टिलेटर बेड / Ventilatior Bed

Showing Page: 4 / 79
अ.क्र. ईमारतीचे / सेंटरचे नाव पेंशट क्षमता (कॉट/बेड) एकुण ॲडमिट पेंशट शिल्लक बेड
1 लोट्स मल्‍टीस्‍पेशालीटी हॉस्‍पीटल अकोट,
(Private)
तालुका - अकोट
संपर्क अधिकारी :डॉ. नितीन इंगळे , मोबाइल क्रमांक :9028415950
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
2 बायस्‍कर हॉस्‍पीटल मुर्तिजापूर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ अमोल गावंडे , मोबाइल क्रमांक :9011576784
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
3 हॉटेल स्कायलार्क, अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :Dr. Vinay Khandelwal , मोबाइल क्रमांक :9422860119
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
4 सन्मित्रा हॉस्पिटल, अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :Dr. kelkar/ Dr. Savdekar , मोबाइल क्रमांक :9421792868
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
5 केअर हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :Dr. Ashutosh Dabre , मोबाइल क्रमांक :9822760075
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
6 काळे हॉस्‍पीटल अकोला ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :Dr. Shrikant Kale , मोबाइल क्रमांक :7038753800
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
7 सोनोने क्रिटीकल केअर अॅन्‍ड चाईन्‍ड हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :Dr. Rajendra Kumar Sonone , मोबाइल क्रमांक :9823043820
5 0 5
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
8 आधार हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. फिरोज खान , मोबाइल क्रमांक :9168130786
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
9 अथर्व क्रिटीकल केअर सेंटर अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :सुरज दुबे , मोबाइल क्रमांक :7620407135
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
10 डॉ. के.एस.पाटील हॉस्‍पीटल,अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.कुशल काकड , मोबाइल क्रमांक :7038632502
3 0 3
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
11 फातेमा नर्सिंग होम,अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. झिशान ए. हुशेन , मोबाइल क्रमांक :9011117694
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
12 देशमुख मल्‍टीस्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल,बिर्ला रोड, अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. श्री.श. देशमुख , मोबाइल क्रमांक :8007577677
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
13 इंदिरा हॉस्‍पीटल ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.मोटवानी , मोबाइल क्रमांक :9823188182
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
14 सहारा लाईफ केअर हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.शैलेश देशमुख , मोबाइल क्रमांक :9822908009
05 0 5
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
15 नवजीवन हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. केळकर , मोबाइल क्रमांक :8788488373
3 0 3
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
16 आधार हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.चाऊस , मोबाइल क्रमांक :7756921986
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
17 बिहाडे हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.शितल बिहाडे , मोबाइल क्रमांक :7758858580
3 0 3
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
18 हॉटेल रिजेन्‍सी ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.प्रशांत वानखडे , मोबाइल क्रमांक :9822908002
5 0 5
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
19 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
4 0 4
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
20 आयकॉन हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. श्री.परळीकर , मोबाइल क्रमांक :8805811890
12 0 12
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
21 जिल्‍हा स्‍त्री रग्‍णालय अकोला,
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. आशिष गि-हे , मोबाइल क्रमांक :9822779811
6 0 6
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
22 ठाकरे हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ. धनश्री संजय ठाकरे , मोबाइल क्रमांक :9156681513
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
23 बाबान हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.किल्‍लेदार , मोबाइल क्रमांक :8975347520
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
24 यकीन मंल्‍टीस्‍पेशालीस्‍ट हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :मो.सादीक , मोबाइल क्रमांक :9975319944
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
25 हार्मोनी मल्‍टीस्‍पेशालीस्‍ट हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :शे.मतीन अहमद , मोबाइल क्रमांक :9423259111
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
26 अकोला ऐक्सिडेंट क्लिनिक ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.अविनाश पाटील , मोबाइल क्रमांक :9561100697
1 0 1
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
27 अवघाते बाल रुग्‍णालय मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.प्रशांत अवघाते , मोबाइल क्रमांक :9011117501
3 0 3
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
28 उपजिल्‍हा शासकीय रुग्‍णालय मुर्तिजापूर,
(Goverment)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.नेमाडे , मोबाइल क्रमांक :8208086816
2 0 2
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
29 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
30 0 30
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
एकुण 105 0 105
या पोर्टलवरील माहिती संबंधित रुग्णालयांच्या अद्ययावत आधारावर आहे